Κλείστε κρουαζιέρα! +30 6936 90 23 91

Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Ταυτότητα Επιχείρησης
1.1. Επωνυμία: ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
1.2. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 130020606000
1.3. Α.Φ.Μ.: 145990512
1.4. Έδρα:
1.4.1. Περιφερειακή Ενότητα: Θεσσαλονίκης
1.4.2. Δήμος: Θερμαϊκού/Θεσσαλονίκης
1.4.3. Πόλη: Θεσσαλονίκη
1.4.4. Περιοχή: Περαία
1.4.5. Οδός: Ρήγα Φερραίου
1.4.5. Αριθμός: 27
1.4.6. Τ.Κ.: 57019
1.4.7. Email Επικοινωνίας: pmpaltatzis@gmail.com
Εφεξής και χάριν συντομίας η ως άνω αναφερόμενη θα καλείται ως «η επιχείρηση».

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
2.1. Οι παρόντες όροι εφαρμόζονται στις συναλλαγές μεταξύ της επιχείρησης και των καταναλωτών στο πλαίσιο των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται με ηλεκτρονικά μέσα (εξ΄αποστάσεως) μέσω της ιστοσελίδας sunshinecruises.gr, που διατηρεί η επιχείρηση, χωρίς να είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη φυσική παρουσία των δύο μερών (Συναλλαγές B2C).
2.2. Οι παρόντες όροι δύνανται να τροποποιηθούν δίχως προηγούμενη προειδοποίηση προς τους καταναλωτές. Σε κάθε περίπτωση οι τροποποιημένοι όροι δεν θα ισχύουν αναδρομικά.

3. Όροι παροχής υπηρεσιών:
3.1. Χρόνος Κατάρτισης της Σύμβασης: Από την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής κράτησης μέσω της ιστοσελίδας της επιχείρησης, με τη συμπλήρωση και υποβολή του εντύπου κρατήσεων.
3.2. Τρόποι πληρωμής:
3.2.1 Πιστωτικές/Χρεωστικές κάρτες: Χρησιμοποιώντας κάρτες στην ιστοσελίδα μας για την εκτέλεση κρατήσεων, ρητά δηλώνετε ότι έχετε το δικαίωμα χρήσης τους.
3.2.2. Καταβολή σε τράπεζα.
3.3. Ακύρωση κρατήσεων:
3.3.1. Η επιχείρηση ευθύνεται και ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης, λόγω σφάλματος της επιχείρησης.
3.3.2. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης λόγω απρόβλεπτων συνθηκών ή ανωτέρας βίας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενα: απαγόρευση απόπλου, κακοκαιρία, κτλ.).
3.4. Όροι εκπλήρωσης της σύμβασης
3.4.1. Η επιχείρηση αναλαμβάνει τη διεξαγωγή ημερήσιων ταξιδιών αναψυχής (κρουαζιέρες) στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής.
3.4.2. Σκοπός των ημερήσιων ταξιδιών αναψυχής είναι η αναψυχή των επιβατών με τη διενέργεια θαλάσσιας εκδρομής ή θαλάσσιου λουτρού ή με την περιήγηση μέσω καθορισμένου προγράμματος που περιλαμβάνει τουριστικές δραστηριότητες σε διάφορους λιμένες, όρμους ή ακτές.
3.4.3. Η διάρκεια των κρουαζιέρων ορίζεται κατ΄ανώτατο όριο στις οκτώ (8) ώρες ημερησίως.
3.4.4. Οι κρουαζιέρες θα ξεκινούν καθημερινά στις 10:00 και θα ολοκληρώνονται στις 18:00. Δυνατότητα τροποποίησης του ως άνω αναφερόμενου ωραρίου, παρέχεται μόνο κατόπιν ρητής συμφωνίας με την επιχείρηση.
3.4.5. Οι καταναλωτές θα πρέπει να βρίσκονται στον χώρο της επιχείρησης το αργότερο μία (1) ώρα πριν τη συμφωνημένη ώρα αναχώρησης. Σε περίπτωση καθυστέρησης, η επιχείρηση δεν ευθύνεται για ενδεχόμενη αδυναμία εκπλήρωσης των όρων της σύμβασης.
3.4.6. Ο μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων ατόμων που συμμετέχουν σε μία κρουαζιέρα είναι έξι (6).
3.4.7. Σε περίπτωση μη δυνατότητας διεξαγωγής της συμφωνηθείσας κρουαζιέρας, λόγω απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών (απαγόρευση απόπλου, έντονη κακοκαιρία), η επιχείρηση αναλαμβάνει την ευθύνη πραγματοποίησης της κρουαζιέρας στην αμέσως επόμενη ελεύθερη ημερομηνία.

4. Κανόνες Ασφαλείας
4.1. Το πλοίο είναι ασφαλισμένο ως προς τρίτους, και τηρεί όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.
4.2. Υπογράφοντας την παρούσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών, ρητά δηλώνετε πως έχετε λάβει γνώση των όρων και προϋποθέσεων χρήσης που τηρεί η επιχείρηση, του εγχειριδίου σκάφους, και εν γένει όλων των πληροφοριών που παρέχονται από την επιχείρηση.
4.3. Καθ’όλη τη διάρκεια της κρουαζιέρας οφείλετε να ακολουθείτε κατά γράμμα τις εντολές που σας δίδονται από τον καπετάνιο, καθώς και από το εξουσιοδοτημένο προς το σκοπό αυτό πλήρωμα.
4.4. Κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας είστε υπεύθυνοι για τα προσωπικά σας αντικείμενα και η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες.

5. Δικαιώματα καταναλωτή
5.1. Δικαίωμα υπαναχώρησης:
5.1.1. Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την κατάρτιση της σύμβασης χωρίς να παρέχετε καμία εξήγηση στην επιχείρηση.
5.1.2. Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση απευθυνόμενη προς την Επιχείρηση μέσω φαξ, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου.
5.1.3. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό.
5.1.4. Σε κάθε περίπτωση η υπαναχώρηση πρέπει να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συμφωνηθείσα ημερομηνία εκτέλεσης του ταξιδιού αναψυχής. Σε διαφορετική περίπτωση, η επιχείρηση δεν υποχρεούται να σας επιστρέψει τα χρήματα που έχετε καταβάλει.
5.1.5. Σε περίπτωση έγκυρης υπαναχώρησης, η επιχείρηση θα σας επιστρέψει τα χρήματα που έλαβε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που η επιχείρηση προσφέρει), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα γνωστοποιηθεί η απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση.

6. Δικαιώματα επιχείρησης
6.1. Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης.
6.2. Απαγορεύεται, ολικά ή μερικά, η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή και αναμετάδοση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, η αποθήκευση σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή και τροποποίηση της μορφής, του περιεχομένου και της εμφάνισής της, χωρίς την έγγραφη άδεια της Επιχείρησης.
6.3. Η εμφάνιση του υλικού στο διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης ή εκμετάλλευσής του.
6.4. Η επιχείρηση διατηρεί όλα τα νόμιμα δικαιώματα της σε περίπτωση πρόκλησης φθορών στην περιουσία της, πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την πραγματοποίηση της κρουαζιέρας.

7. Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
7.1. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης βρίσκονται σε άμεση συνάφεια με την πολιτική προστασίας δεδομένων που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της επιχείρησης.
7.2 Συμπληρώνοντας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην παρούσα ιστοσελίδα δηλώνετε ότι έχετε την εξουσιοδότηση αυτού του φυσικού προσώπου για την παροχή τους προς την Επιχείρηση.
7.3. Ρητά αποδέχεστε πως τα στοιχεία που δηλώνετε στην κατάρτιση της ηλεκτρονικής σύμβασης είναι πραγματικά.
7.4. Η Επιχείρηση υποστηρίζει την εναλλακτική επίλυση διαφορών μέσω της εξωδικαστικής πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
i. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL
7.5. Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δωσιδικία
Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό, και αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της έδρας της επιχείρησης.

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies. Πάτησε "Δέχομαι" για να συνεχίσεις ή «Ρυθμίσεις απορρήτου» για να δεις λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies ή να επιλέξεις ποια θα αποδεχτείς.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε κάποιον ιστότοπο, μπορεί να αποθηκεύσει ή να ανακτήσει πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας, κυρίως με τη μορφή cookie. Ελέγξτε τις προσωπικές σας υπηρεσίες cookie εδώ.

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες